Användarvillkor :

 • 1. Beskrivning av förmedlingstjänsten

  ApParkingSpot är en applikation för mobiltelefon, surfplatta och dator. Applikationen har utvecklats och ägs av Apparkingspot Nordic AB (publ).

  Genom ApParkingSpot kan den, som innehar en parkeringsplats och som inte avser att nyttja parkeringsplatsen under viss period, upplåta åt tredje man att mot ersättning nyttja parkeringsplatsen under hela eller en begränsad del av perioden. ApParkingSpot ger således innehavaren av parkeringsplatsen både möjlighet att annonsera ut parkeringsplatsen och att, genom ApParkingSpot:s förmedling, ingå avtal med den som önskar nyttja parkeringsplatsen. För användandet av ApParkingSpot betalar den som upplåtit sin parkeringsplats en förmedlingsprovision till ApParkingSpot.

  Den som är i behov av tillfällig parkeringsplats kan genom ApParkingSpot söka efter en geografiskt passande parkeringsplats att nyttja under viss tid, erhålla prisuppgift samt genom tjänsten boka och betala för det tillfälliga nyttjandet. För den som använder ApParkingSpot för att söka och boka parkeringsplats är applikationen gratis att använda. Bokning av parkeringsplats sker i två steg. Första steget är att användaren reserverar parkeringsplats, varvid besked lämnas om vem som innehar parkeringsplatsen. Andra steget är att användaren bokar parkeringsplatsen, varvid användaren bekräftar att han accepterar villkoren för upplåtelsen samt erlägger betalning.

  Först efter att betalning erlagts får användaren besked exakt var parkeringsplatsen är belägen.
  För sitt nyttjande av parkeringsplatsen erlägger användaren ersättning, vilken betalning sker till ApParkingSpot för redovisning till den som upplåtit sin parkeringsplats.

 • 2. Definitioner

  Följande definitioner gäller för detta avtal.

  ApParkingSpot – den av Förmedlaren utvecklade och ägda applikationen för förmedling av tillfälliga upplåtelser av parkeringsplatser.

  Användare - Den som använder sig av ApParkingSpot för att söka och boka parkeringsplats.

  Förmedlaren - ApParkingSpot AB, utvecklare och ägare av ApParkingSpot.

  Upplåtare – innehavare av parkeringsplats som använder sig av ApParkingSpot för att utbjuda sin parkeringsplats att tillfälligt nyttjas av tredje man.

 • 3. Upplåtarens användning av ApParkingSpot

  Upplåtaren får endast använda ApParkingSpot för att erbjuda tredje man att mot vederlag tillfälligt nyttja Upplåtarens parkeringsplats samt ingå avtal. Upplåtelse av parkeringsplats till Användaren får inte ske på andra än de av Förmedlare tillhandahållna avtalsvillkoren ”ApParkingSpot – Avtal mellan Upplåtare och Användare”.

  Upplåtaren får inte bestämma annat pris för upplåtelsen till Användaren än de fasta priser per timme som finns att välja på i ApParkingSpot.

 • 4. Uppgifter från Upplåtaren

  För användningen av ApParkingSpot skall Upplåtaren förse Förmedlaren med de uppgifter som behövs för att kunna upplåta sin parkeringsplats.

  Upplåtaren och parkeringsplatsen som erfordras för förmedlingen, däribland namn / firma, personnummer / organisationsnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt härutöver preciserade uppgifter om parkeringsplatsen ifråga samt uppgifter för utbetalning av ersättning från Användaren som Förmedlaren har uppburit för Upplåtarens räkning. Uppgifterna lämnas genom ifyllande av formulär i ApParkingSpot. Upplåtaren garanterar att de uppgifter han lämnar förmedlaren är korrekta och att de inte är missvisande eller vilseledande för Förmedlaren eller Användaren. Vid ändrade omständigheter, såsom adressbyte eller det förhållandet att Upplåtaren inte längre kan upplåta parkeringsplatsen, åligger det Upplåtaren att ofördröjligen rätta de registrerade uppgifterna. För det fall att Upplåtaren lämnar eller underlåter att rätta uppgifter som Förmedlaren bedömer som osanna, missvisande, vilseledande, kränkande eller i övrigt opassande äger Förmedlaren vägra att utföra förmedlingsuppdraget samt härutöver neka Upplåtaren att vidare nyttja ApParkingSpot. Förmedlaren äger vidare neka att utföra förmedlingsuppdraget om uppgifterna som Upplåtaren lämnar är ofullständiga och om de inte är korrekt ifyllda.

  Upplåtarens uppgifter får endast behandlas av ApParkingSpot. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare. Härutöver äger Förmedlaren rätt att till Användare som reserverat eller bokat parkeringsplats lämna uppgifter om Upplåtarens namn, adress, telefon och e-post. Upplåtaren har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Förmedlaren, få besked om vilka personuppgifter om Upplåtaren som Förmedlaren behandlar och hur uppgifterna behandlas. Upplåtaren har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som behandlas av Förmedlaren. Upplåtaren samtycker till att Förmedlaren behandlar Upplåtarens personuppgifter på detta sätt.

 • 5. Förmedlarens uppdrag och ansvar

  Förmedlarens uppdrag är begränsat till förmedling av Upplåtarens parkeringsplats för tillfälligt nyttjande av Användaren, mottagande av betalning för Upplåtarens räkning samt redovisning och utbetalning av uppburna medel med avdrag för Förmedlarens provision. Förmedlaren är således inte att anse som avtalspart ifråga om upplåtelsen av parkeringsplatsen. Användaren är hänvisad till att framställa eventuella reklamationer och krav hänförliga till förhyrningen till Upplåtaren. På motsvarande sätt är Upplåtaren hänvisad till att framställa eventuella krav mot Användaren direkt till denne. Förmedlaren lämnar inga som helst utfästelser eller garantier om att avtal mellan Upplåtare och Användare skall komma till stånd. Upplåtaren är införstådd med att tillgången till ApParkingSport från tid till annan kan vara begränsad för Användare och Upplåtare på grund av tekniskt underhåll, uppdateringar, driftsstörningar eller av andra orsaker. Upplåtaren äger inte rikta något krav mot Förmedlaren för att tillgången till tjänsten under någon period har varit begränsad. Förmedlarens ersättningsansvar för fel eller brist i tjänsten är begränsat till belopp motsvarande den förmedlingsprovision som Upplåtaren har betalat.

 • 6. Förmedlingsprovision; redovisning

  Under förutsättning att avtal om upplåtelse kommer till stånd mellan Upplåtare och Användare, vilket skall anses ha skett när Användaren bokat och erlagt betalningen för nyttjandet av parkeringsplatsen, skall Upplåtaren betala förmedlingsprovision till Förmedlaren. Förmedlingsprovision betalas med 20% av priset för upplåtelsen. I förmedlingsprovisionen ingår lagstadgad moms (25 % av provisionen). Förmedlaren äger rätt att lyfta sin provision ur den betalning som Förmedlaren uppbär från Användaren för Upplåtarens räkning, vilket får ske omgående efter att Förmedlaren mottagit betalningen. Återstående redovisningsmedel skall inom sju (7) arbetsdagar från mottagandet utbetalas av Förmedlaren till av Upplåtaren anvisat eget bankkonto. Förmedlaren skall därvid även lämna skriftlig redovisning för sitt uppdrag, vilken redovisning skall sändas till av Upplåtaren angiven e-postadress. Förmedlarens rätt till provision är inte villkorad av annat förhållande än att avtal kommer till stånd mellan Upplåtare och Användare enligt första stycket. Upplåtaren är således skyldig att betala provision oberoende av vilka krav som med anledning av upplåtelsen eventuellt kan komma att riktas av Upplåtaren mot Användaren eller omvänt.

ApParkingSpot – Avtal mellan Apparkingspot och Användare

 • 1. Inledning

  ApParkingSpot är en applikation för mobiltelefon, surfplatta och dator. Applikationen har utvecklats och ägs av Apparkingspot Nordic AB (publ). Genom ApParkingSpot kan den, som innehar en parkeringsplats och som inte avser att nyttja parkeringsplatsen under viss period, upplåta åt tredje man att mot ersättning nyttja parkeringsplatsen under hela eller en begränsad del av perioden. ApParkingSpot ger således innehavaren av parkeringsplatsen både möjlighet att annonsera ut parkeringsplatsen och att, genom ApParkingSpot:s förmedling, ingå avtal med den som önskar nyttja parkeringsplatsen. För användandet av ApParkingSpot betalar den som upplåtit sin parkeringsplats en förmedlingsprovision till ApParkingSpot.

  Den som är i behov av tillfällig parkeringsplats kan genom ApParkingSpot söka efter en geografiskt passande parkeringsplats att nyttja under viss tid, erhålla prisuppgift samt genom tjänsten boka och betala för det tillfälliga nyttjandet. För den som använder ApParkingSpot för att söka och boka parkeringsplats är applikationen gratis att använda. Bokning av parkeringsplats sker i två steg. Första steget är att användaren reserverar parkeringsplats, varvid besked lämnas om vem som innehar parkeringsplatsen. Andra steget är att användaren bokar parkeringsplatsen, varvid användaren bekräftar att han accepterar priset, upplåtelsetiden och nedan angivna villkor för upplåtelsen samt erlägger betalning.

  För sitt nyttjande av parkeringsplatsen erlägger användaren ersättning. Betalning sker till ApParkingSpot för redovisning till den som upplåtit sin parkeringsplats.

 • 2. Definitioner

  Följande definitioner gäller för detta avtal. ApParkingSpot – den av Förmedlaren utvecklade och ägda applikationen för förmedling av tillfälliga upplåtelser av parkeringsplatser. Användare - den som använder sig av ApParkingSpot för att söka och boka parkeringsplats.
  Förmedlaren - Apparkingspot Nordic AB (publ), utvecklare och ägare av ApParkingSpot. Upplåtare – innehavare av parkeringsplats som använder sig av ApParkingSpot för att utbjuda sin parkeringsplats att tillfälligt nyttjas av tredje man.

 • 3. Avtal om användning

  Avtal om användning kommer till stånd mellan ApParkingSpot och användaren genom att Användaren  loggar in på ApParkingSpot. I och med inloggning bekräftar användaren att han godtar de allmänna villkor som följer av detta avtal.

 • 4. Användaren kan söka och boka parkeringsplatser med ApParkingSpot.  För att utnyttja en parkeringsplats måste användaren godkänna och betala den avgift som Upplåtaren angett. Upplåtelsen sker för den tidsperiod som Användaren bokar. Det är inte möjligt att boka parkeringsplats för annan eller längre tid än vad Upplåtaren genom ApParkingSpot erbjuder. Som upplåtelsen av parkeringsplatsen är tillfällig och tidsbegränsad upphör upplåtelsen utan föregående uppsägning vid utgången av den tidsperiod som Användaren bokat.

 • 5. Förmedlingsprovision; redovisning under förutsättning att avtal om upplåtelse kommer till stånd mellan Upplåtare och Användare, vilket skall anses ha skett när Användaren bokat och erlagt betalningen för nyttjandet av parkeringsplatsen, skall Upplåtaren betala förmedlingsprovision till Förmedlaren. Förmedlingsprovision betalas med 20 % av priset för upplåtelsen. På förmedlingsprovisionen ingår lagstadgad moms (25 % av provisionen).

  Förmedlaren äger rätt att lyfta sin provision ur den betalning som Förmedlaren uppbär från Användaren för Upplåtarens räkning, vilket får ske omgående efter att Förmedlaren mottagit betalningen. Återstående redovisningsmedel skall inom 30 dagar från mottagandet utbetalas av Förmedlaren till av Upplåtaren anvisat eget bankkonto. Förmedlaren skall därvid även lämna skriftlig redovisning för sitt uppdrag, vilken redovisning skall sändas till av Upplåtaren angiven e-postadress.
  Förmedlarens rätt till provision är inte villkorad av annat förhållande än att avtal kommer till stånd mellan Upplåtare och Användare enligt första stycket. Upplåtaren är således skyldig att betala provision oberoende av vilka krav som med anledning av upplåtelsen eventuellt kan komma att riktas av Upplåtaren mot Användaren eller omvänt.

 • 6. Betalning

  Användaren är skyldig att i förskott erlägga full betalning för nyttjandet, vilket sker vid Användarens bokning av parkeringsplatsen.  Betalningen erläggs av Användaren till Förmedlaren för redovisning till Upplåtaren. Betalning kan endast ske genom betalningsfunktionen i  ApParkingSpot. Först när full betalning har erlagts anses parkeringsplatsen upplåten till Användaren.

 • 7. Användarens nyttjande av parkeringsplatsen

  Användaren får endast nyttja parkeringsplatsen under den tid som Användaren har bokat. Användaren får endast nyttja parkeringsplatsen för parkering av personbil. Såvida Upplåtaren inte har uppgivit sig acceptera större fordon får personbilens mått ej överstiga följande: längd 5 meter, bredd 2 meter, höjd 2 m. Användarens nyttjande av parkeringsplatsen får inte medföra utsläpp av olja eller andra miljöfarliga ämnen, nedskräpning eller annan förorening av parkeringsplatsen eller omgivningen.

 • 8. Reklamation

  Användarens eventuella reklamationer och krav mot Upplåtaren skall Användaren framställa direkt till Upplåtaren, enligt de kontaktuppgifter som Användaren har erhållit inför bokning av parkeringsplatsen. Parterna är införstådda med att Förmedlaren, som inte är att anse som avtalspart ifråga om upplåtelseavtalet, inte är behörig att mottaga reklamationer eller krav för någondera parten.

 • 9. Om man bryter mot ovanstående regler eller på annat sätt missbrukar tjänsten äger Förmedlaren rätt att avsluta kontot.

 • 10. Förmedlaren äger när som helst rätt att ändra i villkoren för detta avtal och det åligger de som nyttjar  ApParkingSpot att försäkra sig om att man är uppdaterad på de villkor som gäller.

ApParkingSpot – Avtal mellan Upplåtare och Användare

 • 1. Inledning

  ApParkingSpot är en applikation för mobiltelefon, surfplatta och dator. Applikationen har utvecklats och ägs av Apparkingspot Nordic AB (publ).

  Genom ApParkingSpot kan den, som innehar en parkeringsplats och som inte avser att nyttja parkeringsplatsen under viss period, upplåta åt tredje man att mot ersättning nyttja parkeringsplatsen under hela eller en begränsad del av perioden. ApParkingSpot ger således innehavaren av parkeringsplatsen både möjlighet att annonsera ut parkeringsplatsen och att, genom ApParkingSpot:s förmedling, ingå avtal med den som önskar nyttja parkeringsplatsen. För användandet av ApParkingSpot betalar den som upplåtit sin parkeringsplats en förmedlingsprovision till ApParkingSpot.

  Den som är i behov av tillfällig parkeringsplats kan genom ApParkingSpot söka efter en geografiskt passande parkeringsplats att nyttja under viss tid, erhålla prisuppgift samt genom tjänsten boka och betala för det tillfälliga nyttjandet. För den som använder ApParkingSpot för att söka och boka parkeringsplats är applikationen gratis att använda. Bokning av parkeringsplats sker i två steg. Första steget är att användaren reserverar parkeringsplats, varvid besked lämnas om vem som innehar parkeringsplatsen. Andra steget är att användaren bokar parkeringsplatsen, varvid användaren bekräftar att han accepterar priset, upplåtelsetiden och nedan angivna villkor för upplåtelsen samt erlägger betalning.

  För sitt nyttjande av parkeringsplatsen erlägger användaren ersättning. Betalning sker till ApParkingSpot för redovisning till den som upplåtit sin parkeringsplats.

 • 2. Definitioner

  Följande definitioner gäller för detta avtal.

  ApParkingSpot – den av Förmedlaren utvecklade och ägda applikationen för förmedling av tillfälliga upplåtelser av parkeringsplatser.

  Användare - den som använder sig av ApParkingSpot för att söka och boka parkeringsplats.

  Förmedlaren - Apparkingspot Nordic AB (publ) , utvecklare och ägare av ApParkingSpot.

  Upplåtare – innehavare av parkeringsplats som använder sig av ApParkingSpot för att utbjuda sin parkeringsplats att tillfälligt nyttjas av tredje man.

 • 2. Avtal om upplåtelse

  Avtal om upplåtelse kommer till stånd mellan Användare och Upplåtare genom att Användaren i den särskilda funktionen i ApParkingSpot bokar och betalar för upplåtelsen. För att boka parkeringsplats måste Användaren först acceptera Upplåtarens villkor ifråga om pris och tid för upplåtelsen. Vidare måste Användaren bekräfta att han godtar de allmänna villkor för upplåtelsen som följer av detta avtal.

  Upplåtaren har i förväg, vid registreringen av parkeringsplatsen för upplåtelse genom ApParkingSpot, godkänt dessa villkor.

 • 3. Pris och tid för upplåtelsen

  Upplåtelsen sker till av Upplåtaren angivet pris per tidsenhet. Av de uppgifter som Upplåtaren registrerat och som Användaren tar del av före bokning framgår huruvida och till vilken del priset innefattar moms. Priset innefattar alltid den förmedlingsprovision som Förmedlaren äger rätt att erhålla från Upplåtaren. Upplåtelsen sker för den tidsperiod som Användaren bokar. Det är inte möjligt att boka parkeringsplats för annan eller längre tid än vad Upplåtaren genom ApParkingSpot erbjuder. Användaren och Upplåtaren är införstådda med att ApParkingsSpot endast får användas för upplåtelser av parkeringsplatser under en sammanhängande tid om maximalt 7 dygn åt gången. Som upplåtelsen av parkeringsplatsen är tillfällig och tidsbegränsad upphör upplåtelsen utan föregående uppsägning vid utgången av den tidsperiod som Användaren bokat.

 • 4. Betalning

  Användaren är skyldig att i förskott erlägga full betalning för nyttjandet, vilket sker vid Användarens bokning av parkeringsplatsen. Betalningen erläggs av Användaren till Förmedlaren för redovisning till Upplåtaren. Betalning kan endast ske genom betalningsfunktionen i ApParkingSpot. Först när full betalning har erlagts anses parkeringsplatsen upplåten till Användaren.

 • 5. Användarens nyttjande av parkeringsplatsen

  Användaren får endast nyttja parkeringsplatsen under den tid som Användaren har bokat. Användaren får endast nyttja parkeringsplatsen för parkering av personbil. Såvida Upplåtaren inte har uppgivit sig acceptera större fordon får personbilens mått ej överstiga följande: längd 5 meter, bredd 2 meter, höjd 2 m. Användarens nyttjande av parkeringsplatsen får inte medföra utsläpp av olja eller andra miljöfarliga ämnen, nedskräpning eller annan förorening av parkeringsplatsen eller omgivningen.

 • 6. Upplåtarens åtaganden

  Upplåtaren garanterar att han äger upplåta parkeringsplatsen för tillfälligt nyttjande av tredje man och på de villkor som erbjudandet genom ApParkingSpot avser. Upplåtaren garanterar vidare att parkeringsplatsen står till Användarens förfogande under hela den tid som upplåtelsen avser, innebärande att Användaren utan hinder skall kunna nyttja parkeringsplatsen för normal parkering. Garantin omfattar även att inget hinder föreligger under upplåtelsen beträffande till- och frånfartsväg för parkeringsplatsen, dock ansvarar Upplåtaren inte för hinder beträffande framfart på allmän väg.

 • 7. Reklamation

  Användarens eventuella reklamationer och krav mot Upplåtaren skall Användaren framställa direkt till Upplåtaren, enligt de kontaktuppgifter som Användaren har erhållit inför bokning av parkeringsplatsen. Parterna är införstådda med att Förmedlaren, som inte är att anse som avtalspart ifråga om upplåtelseavtalet, inte är behörig att mottaga reklamationer eller krav för någondera parten.